П О Л О Ж Е Н Н Я про молодіжні ради Профспілки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії ЦК Профспілки
від 24 квітня 2012 року №П-7-7

П О Л О Ж Е Н Н Я
про молодіжні ради Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України
(“У К Р Е Л Е К Т Р О П Р О Ф С П І Л К И”)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Молодіжна рада (далі – рада) при Центральному комітетові Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України („Укрелектропрофспілки”) (далі – Профспілка) є дорадчим органом, яка об’єднує на добровільних засадах представників молоді організаційних ланок Профспілки.
1.2.Молодіжні ради при Кримському республіканському, обласних, Київському міському комітетах (радах) є дорадчими органами, які об’єднують на добровільних засадах представників територіальних організацій Профспілки.
1.3.Ради у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями відповідних виборних органів, Статутом та Програмою діяльності Профспілки, цим Положенням.
1.4.Рішення рад для профспілкових організацій носять рекомендаційний характер.
1.5.Молодіжна рада при ЦК Профспілки підзвітна Президії ЦК Профспілки, а молодіжні ради при територіальних профорганах – відповідному комітетові (раді), президії комітету (ради) Профспілки.
1.6.Положення про постійну комісію по роботі з молоддю при профкомах розробляється і затверджується територіальним органом Профспілки або профспілковим комітетом.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ

2.1.Рада створюється з метою впровадження молодіжної політики у Профспілці.
2.2.Основними завданнями ради є:
2.2.1.організація діяльності щодо захисту соціально-економічних і духовних прав та інтересів працюючої, студентської та учнівської молоді;
2.2.2.залучення молоді до членства в Профспілці;
2.2.3.організація роботи з підготовки профспілкових кадрів із числа молодих членів Профспілки;
2.2.4.поширення досвіду роботи профспілкових організацій з молоддю, вдосконалення її форм і методів;
2.2.5.участь у формуванні позитивного іміджу Профспілки, як організації, що послідовно відстоює права трудящих.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

3.1.Основними напрямами діяльності ради є:
3.1.1.взаємодія з відповідними виборними профспілковими органами в питаннях удосконалення молодіжної політики Профспілки;
3.1.2.формування нових чинників мотивації профспілкового членства;
3.1.3.взаємодія з державними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та організаціями роботодавців у питаннях соціально-економічного захисту молоді, розвитку туризму, оздоровлення, відпочинку, масової фізичної культури й спорту, збереження мережі та вдосконалення роботи культурно-освітніх, спортивних і фізкультурно-оздоровчих закладів;
3.1.4.взаємодія з міжнародними молодіжними профспілковими організаціями;
3.1.5.інформаційна робота з питань формування позитивного іміджу Профспілки;
3.1.6.підготовка пропозицій до галузевих угод;
3.1.7.організація навчання молодих профспілкових кадрів та активу; проведення форумів, конференцій, зльотів, семінарів, круглих столів з актуальних проблем молоді;
3.1.8.участь молоді у виборних органах Профспілки, її організаційних ланок, підготовка пропозицій щодо включення молоді до кадрового резерву на заміщення посад керівників виборних профспілкових органів;
3.1.9.розробка пропозицій для прийняття цільових програм (угод) з вирішення соціально-трудових проблем молоді.
3.2.Виконання рішень Молодіжної ради при ЦК профспілки є обов’язковим для молодіжних рад при територіальних профорганах та постійних комісій по роботі з молоддю при профкомах, а рішення молодіжних рад при територіальних профорганах – для постійних комісій по роботі з молоддю при профкомах.

4. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ

4.1. Склад Молодіжної ради при ЦК Профспілки та молодіжної ради при територіальному профспілковому органі затверджується відповідно Президією ЦК Профспілки та територіальним профорганом у кількості, визначеній цими профорганами.
Необхідність ротації членів ради та її порядок визначається профорганом, який затверджував склад ради.
4.2.До складу рад входять профспілкові працівники та активісти віком, як правило, до 35 років включно.
4.3.Член ради може відкликаним за рішенням організації, яка його делегувала.
4.4.Повноваження члена ради можуть бути припиненими достроково за рішенням ради у випадку:
4.4.1.добровільного складання повноважень;
4.4.2.виходу з профспілкової організації, яка його делегувала.
4.5.У випадку дострокового припинення повноважень члена ради відповідно до п. 4.2.і 4.3. цього положення відповідний профорган протягом одного місяця визначає кандидатуру ( хто і від якої організації) та затверджує її на найближчому засіданні.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

5.1.Засідання Молодіжної ради при ЦК Профспілки проводиться не рідше одного разу на півріччя, а рад при територіальних профорганах – щоквартально. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини членів ради.
5.2.Рішення про скликання засідання ради приймає через відповідний профорган голова ради, який повідомляє про це членів ради у двотижневий термін.
5.3.Рішення на засіданнях ради приймаються простою більшістю голосів при наявності кворуму.
5.4.Діяльністю ради керує голова, а в разі його відсутності –заступник голови, які обираються радою зі свого складу простою більшістю голосів при наявності кворуму.
5.5.Голова ради:
5.5.1. забезпечує підготовку засідань ради і головує на них;
5.5.2.представляє раду у відповідних виборних органах Профспілки, у громадських організаціях, організаціях роботодавців, органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях.
5.6.Рада працює на підставі планів, затверджених на її засіданнях та погоджених з відповідним профорганом.
5.7.З метою розгляду невідкладних питань рада може приймати рішення шляхом поіменного опитування членів ради з наступним інформуванням їх на черговому засіданні ради.
5.8. Рада вносить пропозиції відповідному профоргану за напрямами своєї діяльності.
5.9.За рішенням ради на її засідання можуть запрошуватись представники профспілкових організацій, які не мають своїх представників у складі ради, а також представники громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.
5.10.Організаційно-технічне забезпечення роботи ради здійснює відповідний профорган.
5.11.Діяльність ради (відрядження на проведення засідань ради, інші заходи) фінансується відповідним профорганом.
5.12.Витрати на виконання повноважень члена Молодіжної ради при Центральному комітетові Профспілки несе територіальна організація, яку він представляє в Молодіжній раді.
5.13.Витрати на виконання повноважень голови Молодіжної ради при Центральному комітетові Профспілки (відрядження на проведення засідань Молодіжної ради) несе Центральний комітет Профспілки.
5.14.Координацію діяльності, оперативну реалізацію завдань Молодіжної ради при Центральному комітетові Профспілки та її взаємодію з виборними керівними органами «Укрелектропрофспілки» здійснює Секретар Молодіжної ради, який є членом ради за посадою та працює в виконавчому апараті ЦК Профспілки.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення набирає чинності з моменту затвердження його Президією ЦК Профспілки.

* * * *